ข้อตกลงและเงื่อนไข

1. เกี่ยวกับ UTEENI

UTEENI คือผลิตภัณฑ์/แพลตฟอร์ม ที่นำเสนอโดยบริษัท คอนเนคติก้า ไดเร็คทอรี่ เซอร์วิสเซส(ไทยเเลนด์)จำกัด ซึ่งมีรากฐานจากบริษัท Connectica PTE Ltd ในประเทศสิงคโปร์ เมื่อกล่าวถึง UTEENI ในเอกสารฉบับนี้ เรากล่าวรวมถึงผลิตภัณฑ์/แพลตฟอร์ม และ นิติบุคคลต่างๆที่ทำการจัดหาผลิตภัณฑ์/แพลตฟอร์ม

2. คำจำกัดความของผลิตภัณฑ์

UTEENI คือผลิตภัณฑ์/แพลตฟอร์มสำหรับการบริการในด้านต่างๆ โดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับโอกาสทางการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของบุคคลที่สาม เพื่อการสืบค้นข้อมูลของลูกค้าบนเว็บไซต์ www.uteeni.com และ อาจมีการบริการอื่นๆซึ่งมิได้กล่าวไว้ในเอกสารฉบับนี้ บรรทัดฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการสืบค้นหานั้นถือเป็นความสำคัญสำหรับบุคคลที่สามในการค้นหาและเข้าถึงเว็บไซต์ ซึ่งUTEENI สามารถทำการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานสำหรับการสืบค้นตามที่ UTEENI เห็นแก่สมควรว่าเหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานหรือตามเหตุผลอื่นที่เห็นสมควร UTEENI จัดเก็บข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลสาธารณะจากร้านค้า ธุรกิจ และ ผู้ให้บริการต่างๆ(หรือจากการสอบถามข้อมูลเหล่านี้โดยตรงผ่านทางโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลของเรา) และ ทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ผ่านทางแพลตฟอร์มของ UTEENI UTEENI อนุญาตให้เจ้าของธุรกิจต่างๆนั้นสามารถทำการลงชื่อเข้าร่วมและลงทะเบียนธุรกิจบน UTEENI เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด UTEENI ในขณะนี้เปิดให้บริการฟรี และสามารถทำการลงทะเบียนธุรกิจไม่ว่าจะเพียงแค่หนึ่งธุรกิจหรือมากกว่าได้ฟรี


3. ค่าตอบแทน/หน้าที่

UTEENI จะไม่รับผิดชอบใดๆสำหรับการสูญหายทางอ้อม เช่นผลจากการผิดพลาด ล่าช้า หรือข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ผู้ใช้พึงไม่สร้างความเสียหายใดๆให้กับ UTEENI ซึ่งเกิดจากการเคลมของบุคคลที่สามซึ่งอาจเกิดขึ้นจากผลการสืบค้นหาข้อมูลและสิ่งโฆษณาของผู้ใช้ เป็นสิ่งผิดกฎหมายในการลงทะเบียนธุรกิจหรือแสดงความเป็นเจ้าของกับธุรกิจนั้นๆที่คุณไม่ได้รับการแต่งตั้งในการเป็นตัวแทน ถ้าธุรกิจนั้นๆไม่มีความประสงค์ในการแสดงข้อมูลบน UTEENI อีกต่อไป ทางUTEENI จะทำการเพิกถอนการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวหลังจากได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจเป็นตัวแทนของธุรกิจนั้นๆ เป็นหน้าที่ของทางธุรกิจนั้นๆในการรับรองรายการว่าได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้นเพื่อความมั่นใจว่ามีแต่เนื้อหาที่ถูกต่อกฎหมายที่ลงทะเบียนไว้ในธุรกิจนั้นๆ และไม่ขัดต่อกฎหมายเมื่อทำการลงทะเบียนข้อมูล ถ้า UTEENI ได้ทำการค้นพบสิ่งใดๆที่แสดงถึงการขัดต่อกฎหมาย ทางUTEENIมีสิทธิในการเพิกถอนรายการทันที และขึ้นบัญชีดำทางธุรกิจ โดยจะมีการดำเนินการทางกฎหมายต่อไป การลอกเลียนแบบ การจัดสรรปันส่วนใหม่ และใช้ประโยชน์ของข้อมูลในรูปแบบอื่นๆจากผลิตภัณฑ์/แพลตฟอร์มของ UTEENI นอกเหนือจากข้อบ่งใช้ที่กำหนดในเอกสารฉบับนี้โดยไม่มีการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษร ถือเป็นการละเมิดสิทธิ

4. ข้อมูลที่ถูกจัดเก็บ

UTEENI ถือลิขสิทธิ์ครอบครอง และ รวมถึงสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุของข้อมูลผู้ใช้ที่ถูกจัดเก็บ

5. ข้อตกลงสิทธิในกรณีถ่ายโอน

UTEENI มีสิทธิขาดในการถ่ายโอนสิทธิและความรับผิดชอบในข้อตกลงนี้ ทั้งบางส่วน หรือทั้งหมดไปยังบุคคลที่สาม

6. สิทธิและพันธะของUTEENI

UTEENI มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ตามกลยุทธ์ทางการตลาดตามที่ UTEENIต้องการ UTEENIมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข ถ้า UTEENIเห็นแก่สมควร และข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลบังคับใช้ ก็ต่อเมื่อเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เท่านั้น UTEENI ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้รับการยอมรับโดยผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ได้ทำการเริ่มใช้งานผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียนธุรกิจ หรือลงชื่อเข้าร่วมดังเช่นผู้ใช้งานทั่วไป


ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อสงสัย โปรดติดต่อ เราจะติดต่อกลับในไม่ช้า