Worantex Education & Travel Co., Ltd.

Worantex Education & Travel Co., Ltd.

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

Worantex Education and Travel หนึ่งในองค์กรชั้นนำในด้านการแนะแนวการศึกษา –แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และท่องเที่ยวต่างประเทศ Worantex เราเริ่มเปิดรับสมัครนักศึกษาไทยเดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศในปี 2550 เป็นปีแรก โดยในปีแรกนี้มีนักศึกษาสมัครและเดินทางไปต่างประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม กับเรากว่า 250 คน หลังจากนั้น Worantex ได้จัดส่งนักเรียน-นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และหลากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ เช่น สหรัฐอเมริกา, แคนาดา, อังกฤษ, ออสเตรเลีย เป็นต้น Worantex เราจดทะเบียนจัดตั้งองค์กรอย่างถูกต้องตามกฎหมายไทย และเราได้รับอนุญาตจัดส่งนักเรียน-นักศึกษาไทย เดินทางไปต่างประเทศ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย (ใบอนุญาตเลขที่ 11/05836) ตาม มาตรา 4 พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 Worantex เราเป็นตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนฯ, ตัวแทนสถาบันการศึกษา ชั้นนำจากทั่วโลก เราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ ขององค์กรแลกเปลี่ยนฯ ที่ได้รับการยอมรับจาก Department of State ประเทศสหรัฐอเมริกา กว่า 10 องค์กร เป็นตัวแทนองค์กรแลกเปลี่ยนฯ และโรงเรียนที่ประเทศแคนาดากว่า 10 องค์กร และเป็นตัวแทนอีกหลายองค์กรแลกเปลี่ยนฯ หลายสถาบันการศึกษา จากออสเตรเลีย, อังกฤษ, สิงคโปร์ ฯลฯ Worantex เราเป็นสมาชิกองค์กรชั้นนำในประเทศที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดี ได้แก่ สมาชิกสมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ(Tieca) สมาชิกสมาคมไทยบริการการท่องเที่ยว(TTAA) จากประสบการณ์ในการจัดส่งนักเรียน-นักศึกษาเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อศึกษาต่อ และเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ มานานหลายปี รวมทั้งการมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ทำให้ Worantex ได้รับความเชื่อมั่นและเป็นที่ยอมรับจากนักเรียน-นักศึกษา รวมทั้งผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศเป็นอย่างดี