Triamudomsuksanomklao School

Triamudomsuksanomklao School

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 22/24 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร ซึ่งคุณย่าฉวี ทัศนปรีดา มีความรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงแผ่เมตตาบารมี คุ้มเกล้าฯ พสกนิกร ชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรงสนพระราชหฤทัยเป็นพิเศษ ในด้านการศึกษาของเยาวชน คุณย่าฉวี ทัศนปรีดาจึงได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายที่ดินถมแล้วจำนวน 10 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา เมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2526 เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงศึกษาธิการ และได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2526 โดยใช้ชื่อว่า โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ตามความประสงค์ของ คุณย่าฉวี ทัศนปรีดา ทั้งนี้ คุณหญิงสุชาดา ถิระวัฒน์ ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นเป็นผู้ประสานงานในการจัดตั้ง