Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช

Siriraj Museum - พิพิธภัณฑ์ศิริราช

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

พิพิธภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลศิริราชเริ่มมาจากการเก็บและ จัดแสดงสิ่งของของแต่ละภาควิชา โดยในปีพ.ศ. 2525 มี พิพิธภัณฑ์ที่เปิดรวม 13 แห่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปพิพิธภัณฑ์ คงเหลือเพียง 6 แห่งที่สามารถเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้มี โอกาสเข้าเยี่ยมชม เป็นแหล่งเรียนรู้ และคลังวัตถุทรงคุณค่า จัดตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล ประกอบด้วย 1. พิพิธภัณฑ์พยาธิวิทยาเอลลิส 2. พิพิธภัณฑ์นิติเวชวิทยา สงกรานต์ นิยมเสน 3. พิพิธภัณฑ์ปรสิตวิทยา 4. พิพิธภัณฑ์กายวิภาคศาสตร์คองดอน 5. พิพิธภัณฑ์ก่อนประวัติศาสตร์และห้องปฏิบัติการสุด แสงวิเชียร ทั้งหมด เป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดเล็กในลักษณะ พิพิธภัณฑ์การแพทย์ (Medical Museum) กระทั่ง พ.ศ. 2547 เมื่อคณะแพทยศาสตร์ฯ เข้าใช้พื้นที่ 33 ไร่ ที่ได้รับมอบจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างศูนย์การแพทย์สยามินทราธิราช และอาคารประกอบอื่นๆ ส่วนกลุ่มอาคารอนุรักษ์สถานีรถไฟ บางกอกน้อย จำนวน 4 หลัง ได้ทำการปรับปรุง ซ่อมแซม แล้วทำเป็นพิพิธภัณฑ์ “ศิริราชพิมุขสถาน” เพื่อจัดแสดงงานด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ของพื้นที่โรงพยาบาลในปัจจุบัน ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ ลำดับที่ 6 ของศิริราช พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถานแห่งนี้ ได้รับการออกแบบอย่างสวยงาม ทันสมัย ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมทั้งสื่อนำเสนอและระบบการเข้าชม สามารถรองรับการเยี่ยมชมได้อย่างต่อเนื่องทั้งแบบ หมู่คณะคราวละหลายร้อยคน หรือผู้สนใจที่มาตามลำพัง ขณะนี้ พิพิธภัณฑ์ฯ พร้อมที่จะเปิดให้ นักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าเยี่ยมชมแล้ว