การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช / Siriraj Applied Thai Traditional Medicine

การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช / Siriraj Applied Thai Traditional Medicine

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

งานตรวจรักษาและสร้างเสริมสุขภาพ ด้วยศาสตร์และวิธีการทางการแพทย์แผนไทย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พัฒนาคลินิกให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยให้มีรูปแบบที่ชัดเจน มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ และที่สำคัญคือเป็นแหล่งศึกษาและฝึกปฏิบัติสำหรับนักศึกษา อีกทั้งได้ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลศิริราช เช่น หอผู้ป่วยของภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู และร่วมให้บริการที่งานบริการสุขภาพปฐมภูมิศิริราชอีกด้วย โดยงานบริการการแพทย์แผนไทยประยุกต์ บนพื้นที่รวม 9,400 ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ ชั้น 7 แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1. "คลินิกอายุรเวท แพทย์แผนไทยประยุกต์" หรือ "อโรคยาสถาน" “อายุรเวท” ..วิชาที่ว่าด้วยการดูแลรักษาชีวิต หรือ วิชาแพทย์ คลินิกอายุรเวทฯ เป็นงานบริการตรวจ วินิจฉัย และดูแลรักษาผู้ป่วย ตลอดจนการให้คำแนะนำต่างๆ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ซึ่งล้วนเป็นรูปแบบ การดูแลรักษาที่มีความชัดเจน มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็นเอกลักษณ์ และเป็นการธำรงภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้คงอยู่ ซึ่งประกอบด้วยการใช้ยาสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น ยาลูกกลอน ยาตอกเม็ด ยาแคปซูล และยาต้มดื่ม การนวดไทยแบบราชสำนัก การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร รวมถึงการดูแลมารดาหลังคลอด โดยทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แผนไทยประยุกต์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ 2. "ศิริราชสัปปายสถาน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ" หรือ "สัปปายสถาน" “สัปปายสถาน” ..สถานที่แห่งความสุขสบาย เหมาะสม เกื้อกูลกัน ศิริราชสัปปายสถานฯ เป็นงานบริการเพื่อสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการบริการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทางการแพทย์แผนไทย ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์รวม ให้ความสำคัญกับทั้งกาย จิต และพฤติกรรม สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องสุขภาพตามพระราชบัญญัติสุขภาพและกระแสโลกาภิวัตน์ที่เน้นหลัก “การสร้างสุขภาพ” นำ “การซ่อมสุขภาพ” ตัวอย่างของบริการสร้างเสริมสุขภาพ อาทิเช่น การให้คำปรึกษาและแนวทางการดูแลสุขภาพตามหลักธาตุเจ้าเรือน การขัดพอกผิวกายด้วยสมุนไพร การนวดไทยราชสำนัก การบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เป็นต้น เวลาให้บริการ/Service hours: ทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8:00 - 20:00 น. Open Daily except National Holidays, 8:00 am - 8:00 pm