คลินิกทันตกรรมพรเทวา

ตรวจและปรึกษา (Oral examination & consultation) X-Rays Pa ขูดหินปูน (Normal Cleaning Full mouth) รักษาปริทันต์ (Deep cleaning full mouth) ถอนฟัน (Tooth Extraction) ฟันน้ำนม (Deciduous tooth) ฟันแท้ (Permanent tooth) ฟันคุด (Impacted wisdom tooth) อุดฟัน ( Filling) อมัลกัม (Amalgam) ด้านแรก (1st surface) ด้านต่อไป (next surface) ไม่เกินซี่ละ (Not more thantooth) วัสดุเหมือนฟัน (Composite resin) ด้านแรก (1st surface) ด้านต่อไป (next surface) ไม่เกินซี่ละ (Not more than tooth) เคลือบหลุมร่องฟัน (Sealant) อุดชั่วคราว ( Temporay filling) รักษารากฟัน (Root canal treatment) ฟันหน้า (Anterior tooth) ฟันกรามน้อย ( Premolar tooth) ฟันกราม (Molar tooth) ตัดเนื้อเยื่อในโพรง (Pulpotomy) กระตุ้นให้ปลายรากปิด ต่อครั้ง (Apexification visit)