โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)สะพานใหม่

โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SBAC)สะพานใหม่

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ประวัติโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ(SBAC) หรือ Siam Business Administration Collegeเป็นสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทย (Thai Program) และหลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษ (English Program) ในปีการศึกษา 2540 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสยาม บริหารธุรกิจ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด อาคารเรียน ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2540 นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม และสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ส่งผลให้ คณะผู้บริหารโรงเรียน มีความมุ่งมั่น ในการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ โรงเรียนได้รับ" โรงเรียนรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2546 และ 2550" และได้รับ"นักเรียนรางวัล พระราชทานปีการศึกษา 2547" ด้วยเจตนารมณ์ในการพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีอิทธิพล อย่างสูงต่อการดำเนินธุรกิจโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อบุคลากรสายอาชีวะที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ และเชี่ยวชาญ ด้านภาษาต่างประเทศอย่างถ่องแท้ เพื่อความเหนือกว่าในโลกการแข่งขัน นอกจากนี้โรงเรียนได้นำระบบการบริหารงานคุณภาพมาใช้ในการ จัดการศึกษาจนได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน สากล ISO9002 ทั้งระบบเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2542 และ ISO9001:2000 ทั้งระบบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2547 นอกจากนั้นโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ยังได้พัฒนาคุณภาพ การศึกษาจนได้รับการรับรอง ตามมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545จากเกียรติคุณที่ได้รับ เป็นที่ประจักษ์ ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ จึงได้ผลิตบุคลากรสายอาชีวะที่มีความสำคัญในสาขาวิชาต่าง ๆ สู่สถาน ประกอบการมาโดยตลอด และยังได้รับพระกรุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทาน ประกาศนียบัตรแก่นักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 ถึงปีปัจจุบัน