Jaroenthong Gym

Jaroenthong Gym

581 ยิมมวยไทย เจริญทอง ถ.ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขต วังทองหลาง กทม 10310, 10310

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

 

   เจริญทอง ยิม  ยิมมวยไทย ฝึกมวยไทย ก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้าน ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม สร้างความมีระเบียบ วินัย และส่งเสริม อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม เป็นศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้ในยามคับขันได้อีกด้วย นอกจากนี้การฝึกมวยไทยยังนำใช้ได้ในการแสดงศิลปะมวยไทย และยังนำไปเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอีกด้วย