ร้านอาหาร ไซน่า ทาวน์ สกาล่า ออริกินอล

ร้านอาหาร ไซน่า ทาวน์ สกาล่า ออริกินอล

ห้อง SS5027 ชั้น 5 อาคาร สยามสแควร์ วัน ถนนพระราม1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย, 10330

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

อาหารจีนโมเดิ้ล เสริฟพร้อมเมนูเซ็ตให้เลือกทานหลากหลายเมนู ร้านอยู่ที่ ชั้น 5 สยามสแควร์ วัน