รถเช่ากทม Car for rent bkk

รถเช่ากทม Car for rent bkk

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

เอกสารเช่ารถรถเช่าบางหว้า ในการเช่ารถยนต์รถเช่าบางหว้า ผู้เช่าจำเป็นที่จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการเช่ารถยนต์ ดังนี้ เอกสารเช่ารถรถเช่าบางหว้า สำหรับผู้มีบัตรเครดิต 1.บัตรประชาชน 2.ใบขับขี่รถยนต์ 3.บัตรเครดิต เอกสารเช่ารถรถเช่าบางหว้า สำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต 1.บัตรประชาชน 2.ใบขับขี่รถยนต์ 3.สลิปเงินเดือน(ใช้เดือนล่าสุด 1 เดือน)หรือหนังสือรับรองรายได้ เอกสารเช่ารถรถเช่าบางหว้า สำหรับผู้ที่นำรถยนต์เข้าซ่อม 1.บัตรประชาชน 2.ใบขับขี่รถยนต์ 3.ใบรายการจดทะเบียนรถยนต์ 4.ใบส่งซ่อม/รับรับรถ ที่อู่หรือศูนย์บริการออกให้ เอกสารเช่ารถรถเช่าบางหว้า สำหรับเจ้าของกิจการ/บริษัท/นิติบุคคล 1.บัตรประชาชน 2.ใบขับขี่รถยนต์ 3.หนังสือรับรองบริษัท ฉบับล่าสุดไม่เกิน 3 เดือน 4.ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) 5.แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) ในกรณีกรรมการบริษัทไม่ได้ใช้งานรถยนต์เอง ขอเอกสารเพิ่ม ดังนี้ 1.หนังสือมอบอำนาจ 2.บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ 3.ใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ เอกสารเช่ารถรถเช่าบางหว้า สำหรับนักศึกษา 1.บัตรประชาชน 2.ใบขับขี่รถยนต์ 3.บัตรนักศึกษา 4.ประวัตินักศึกษา เอกสารเช่ารถรถเช่าบางหว้า สำหรับนักเดินทาง 1.บัตรประชาชน 2.ใบขับขี่รถยนต์ 3.ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ

คีย์เวิร์ด