วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นสถาบันที่เป็นเลิศทางการศึกษาพยาบาล และสาธารณสุข ในระดับประเทศ พันธกิจ ๑.ผลิตพัฒนาบุคลากรทางด้านการพยาบาล ตามความจำเป็นของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ๒.ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการสาธารณสุข ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตลอดจนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระบบ การเรียนการสอน ๓.วิจัยและพัฒนาวิชาการทางการพยาบาลและสาธารณสุข ๔.การบริการวิชการทางสังคม ๕.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย ๖.พัฒนาระบบคุณภาพต่อเนื่อง ๗.ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและบริหารงานบุคคล งบประมาณ การเงิน การพัสดุ อาคารสถานที่ และทรัพย์สินของวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ปรัชญา วิชาการเป็นเลิศ คุณภาพเด่น เน้นคุณธรรม นำสังคมพัฒนา เอกลักษณ์ ความมีวินัย อัตลักษณ์ จิตอาสา ภารกิจหลัก วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรม จรรยบรรณแห่งวิชาชีพ นายตำรวจสัญญาบัตรที่ดี มีคุณประโยชน์ต่อสังคม และทำหน้าที่ของสถาบันอุดรมศึกษาในการถ่ายทอด ความรู้ การวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนะรรม วัตถุประสงค์ ๑.การผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๒.การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ๓.การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ๔.การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ มุ่งวิชาการ สมานสามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม