วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

สถาบันการศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบดับปริญญาตรี ในสังกัดกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม