Bangkapi School

Bangkapi School

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

**ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบางกะปิ** พระพุทธรูปประจำโรงเรียน :: พระพุทธนวกาญจนา พุทธปรัชญา :: ปญฺญา นรานํ รตนํ (ปัญญาเป็นรัตนของนรชน) คำขวัญประจำโรงเรียน :: เด็กดี มีความรู้ สีประจำโรงเรียน :: เหลือง - น้ำเงิน ดอกไม้ประจำโรงเรียน :: ดอกโสน เครื่องหมายประจำโรงเรียน :: สัญลักษณ์ ดอกโสน เพลงประจำโรงเรียน :: เพลงมาร์ชบางกะปิ อักษรย่อ :: บ.ป. / B.P. สังกัด :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารคนแรก :: นายสวัสดิ์ ผลโภค ครูคนแรก :: นางศิริลักษณ์ ผลโภค ผู้บริหารปัจจุบัน :: ดร.ธงชาติ วงษ์สวรรค์ นักเรียนคนแรก :: คุณราตรี หัสดี (กุศลสัตย์) วันสถาปนา :: 25 มีนาคม พ.ศ. 2498 เปิดเรียนวันแรก :: 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2498 การจัดการศึกษา :: ช่วงชั้นที่ 3-4 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6