จงเหวิน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน

จงเหวิน ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศจีน

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ภาษาจีนทุกระดับ ภาษาจีนเพื่อการศึกษาต่อ ภาษาจีนเพื่อคนทำงาน ภาษาจีนเพื่อองค์กร หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ออกแบบหลักสูตรภาษาจีน