กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 เป็นหน่วยงานของรัฐอยู่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่ไม่เป็นส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาด้วยการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาในลักษณะต่างๆ ให้แก่นักเรียน หรือนักศึกษา ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. ขาดแคลนทุนทรัพย์ 2. ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลักซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ 3. ศึกษาในสาขาวิชาขาดแคลนหรือสาขาวิชาที่กองทุนมุ่งส่งเสริมเป็นพิเศษ 4. เรียนดีเพื่อสร้างความเป็นเลิศ