วัดมัชฌันติการาม

วัดมัชฌันติการาม

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

การต้ังชื่อวัดน้ันก็เนื่องมาจาก เจ้าจอมมารดาเที่ยงเป็นผู้อุปภัมภ์ รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “มัชฌันติการาม” ตามชื่อของผู้อุปภัมภ์ มัชฌันติก และ อาราม แปลตามตัวว่า “เที่ยง” และ “วัด” เมื่อแปลรวมกันจึงแปลว่า "วัดของเจ้าจอมมารดาเที่ยง"