โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

โรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

โรงเรียนศรีสังวาลย์ ได้พัฒนาการให้บริการทางการศึกษา ซึ่งรวมถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านสังคมและอาชีพแก่เด็กพิการอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แก่เด็กพิการที่อยู่ในระหว่างรับการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ โดยมีนักเรียนประมาณปีละ ๓๐๐ คน ในจำนวนนี้ มีทั้งนักเรียนไป – กลับและนักเรียนประจำ สำหรับนักเรียนประจำซึ่งพักที่ศูนย์บริการเด็กพิการ ส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีฐานะยากจน และมีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศ มูลนิธิฯจึงต้องให้บริการทั้งด้านที่พัก อาหาร เสื้อผ้า ผู้เลี้ยงดู และการบำบัดฟื้นฟู เป็นต้น เสมือนหนึ่งเป็นบ้านที่สองของเด็กพิการอย่างไรก็ตามหลักการสำคัญของโรงเรียนคือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพจนสามารถพึ่งตนเองได้แล้วกลับไปเรียนร่วมในโรงเรียนของเด็กทั่วไปที่อยู่ใกล้บ้านในภูมิลำเนาเดิมโดยทางมูลนิธิฯจะพิจารณาให้ทุนการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง