สวนสุขภาพกองทัพอากาศ

สวนสุขภาพกองทัพอากาศ

แสดงเส้นทาง

ช่องทางการติดต่อ

คำอธิบาย

เป็นสวนสุขภาพเพื่อการออกำลังกายและการพักพ่อน