ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ

แสดงเส้นทาง

คำอธิบาย

ศูนย์พัฒนาอาชีพคนพิการ(โรงงานปีคนพิการสากล) Vocational Development Center for Disabled Persons