SOOK

SOOK

Get Directions

Description

“SOOK Brand สร้างแรงบันดาลใจสู่การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ” ด้วยการรวบรวมความรู้ เรื่องราวดีๆ มาแลกเปลี่ยน แบ่งปันและนําเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ผ่านนิทรรศการ กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ต่างๆ รวมทั้งห้องสมุด หลักสูตรฝึกอบรม ตลอดจนสินค้าและอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ จุดประกายความคิด และเสริมสร้างทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขให้กับทุกคน