Lamoon Arts

Lamoon Arts

Get Directions

Description

กายและใจ นับเป็นสองสิ่งที่มีค่าแห่งการมีชีวิตความเป็นมนุษย์ ไฉนเลย เราจึงไม่รีบเร่งบ่มเพาะการตระหนักรู้ "กายและใจ" ของตนเองให้แก่เด็กๆ ให้พวกเขามีเครื่องมือนำพาตน เข้าสู่การเรียนรู้โลกกว้างอย่างลุ่มลึก โดยสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลากหลายได้เท่าทันกับความเป็นจริง อันเป็นการหยั่งรากแก้วที่มั่นคง สู่การเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคต... การตื่นรู้ด้วยการเคลื่อนไหวกาย อ่อนโยนด้วยศิลปะ นับเป็นอีกวาระหนึ่งที่สนใจศึกษาเรียนรู้ เพื่อพัฒนาเด็กๆ สู่การย้อนทวนใจตนของครูผู้สอนคนนี้ด้วยเช่นกัน บันทึกการเดินทางนี้จึงมาจากการสนใจ ทดลอง ทำ ทั้งจากประสบการณ์ความเป็นครูของตนเอง และการหยิบยืมนำมาจากผู้รู้ทั้งหลาย ดัดแปลงสร้างสรรค์เป็นกิจกรรมเพื่อเด็กๆ ของเรา ยินดีแบ่งปัน ร่วมกัน และขออภัยหากผิดพลาดล่วงเกินท่านใด ณ ที่นี้ ^___^ ครูโป๊งเหน่ง