Final Mix Studio

Final Mix Studio

Get Directions

Description

จากความตั้งใจของคนที่รักในงานศิลป์ทางด้านภาพและเสียง และความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า Final Mix จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้บริการบันทึกเสียง โดยบุคลากรมืออาชีพตัวจริง เพื่อให้ผลงานของท่านมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล