CMS Bangna สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

CMS Bangna สถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

Get Directions

Description

คณิตศาสตร์หลักสูตรใหม่ล่าสุดจากประเทศเกาหลีใต้ ที่นำหลักปรัชญาของ Socrates มาสู่แนวทางการสอนของ CMS ด้วยโจทย์ปัญหาที่เอื้อให้มีการค้นหาคำตอบได้หลากหลายในชั้นเรียน และการตั้งคำถามปลายเปิดจากครูของ CMS นักเรียนจึงได้ฝึกทักษะการคิด การให้เหตุผล เพื่อสนับสนุนคำตอบของตน