ชมรมร่วมรักษ์ใจอาสา มหาวิทยาลัยรังสิต

ชมรมร่วมรักษ์ใจอาสา มหาวิทยาลัยรังสิต

Get Directions

Description

"ชมรมร่วมรักษ์ใจอาสา" เป็นกลุ่มนักศึกษา ที่ทำกิจกรรมนักศึกษาในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการศึกษาเล่าเรียนปกติ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมหรือกิจกรรมที่ทำโดยมิได้หวังเพียงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นแก่ตัวนักศึกษาเองในแง่ของการทำงานหรือทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นเท่านั้น หากแต่หวังเพื่อจะสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมออกสู่สังคมใหญ่ เป็นผู้ซึ่งมีพื้นฐานความรู้ทางวิชาการจากการเรียนระดับอุดมศึกษาหรือที่เรียกกันว่า "ปัญญาชน" เป็นชนชั้นกลางที่มีบทบาทสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงสังคมในส่วนที่เลวร้ายไปสู่สังคมที่ดี ที่มีความเท่าเทียมทางชนชั้นในทุกรูปแบบ หรือสังคมในอุดมคติ