Atoms4Peace

Atoms4Peace

Get Directions

Description

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์แะลเทคโนโลยี เป็นองค์กรของรัฐ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2504 เป็นหน่วยงานกำกับดูแลการใช้พลังงานนิวเคลียร์ภายในประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งกับผู้ใช้และประชาชนทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ปส. ทำหน้าที่ในการออกใบอนุญาตการครอบครองวัสดุนิวเคลียร์และวัสดุที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้กับผู้ใช้วัสดุนิวเคลียร์และรังสี มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ได้รับอนุญาตเสมอ มีการจัดตั้งข่ายงานเตือนภัยทางรังสีในทุกภาคของประเทศทั้งทางอากาศและทางน้ำ