สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด (สอ.กปน.)

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด (สอ.กปน.)

Get Directions

Description

สอ.กปน. มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมฐานะทางเศรษฐกิจของสมาชิก โดยวิธีร่วมกันดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ ด้วยกันในข้อต่อไปนี้ 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนไว้ในทางอันมั่นคง และได้รับผลประโยชน์ตามสมควร 2. รับฝากเงินจากสมาชิก 3. จัดให้มีการกู้เงินสำหรับสมาชิก 4. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์ 5. ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และช่วยตนเองในหมู่สมาชิก 6. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน 7. ดำเนินการเพื่อให้สมาชิกมีที่ดิน และหรือบ้านเรือนอันเป็นของตนเอง 8. ร่วมมือกับทางราชการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด และสหกรณ์อื่นเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์ 9. กระทำการต่างๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์