มาย แฟมิลี่ เนอร์สซิ่งโฮม

มาย แฟมิลี่ เนอร์สซิ่งโฮม

Get Directions

Description

ปัจจุบันสังคมไทยมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบางส่วนไม่สามารถจะดูแลตัวเองได้ และมีโรคประจำตัวที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ อีกทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนไป ทำให้มีเวลาดูแลผู้สูงอายุน้อยลง My Family Nursing Home มีประสบการณ์ในวงการแพทย์เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ปี เราเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้ และมีความต้องการในการให้บริการดูแล รักษาและฟื้นฟูอย่างมั่นใจ ภายใต้แนวคิดที่อยากให้ผุ้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะพักฟื้น และผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องเหมาะสม สะดวกสบาย อบอุ่น ปลอดภัย ในราคาที่เข้าถึงได้ ใจกลางเมือง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกคน