โรงเรียนบ้านคำนวณวิทย์ สอนสด

โรงเรียนบ้านคำนวณวิทย์ สอนสด

Get Directions

Description

BKN CENTER MINI CLASS คือโรงเรียนสอนพิเศษระดับประถมที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่ที่สุดในสยามสแควร์ ด้วยการยอมรับจากนักเรียนและผู้ปกครองมานับหลายต่อหลายรุ่น ประสบการณ์ก่อตั้งกวดวิชาระดับประถมศึกษามากกว่า 10 ปีที่่เน้นระบบการเรียนแบบสอนสดทุกรอบ คัดสรรบุคลากรครูผู้สอน ที่มีคุณภาพด้านความรู้ความใส่ใจในการถ่ายทอด ความรู้นำมวลประสบการณ์มาใช้ในการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลักด้วยกลุ่มห้องเรียนเล็กคุณครูสามารถดูแล ได้อย่างใกล้ชิดและทั่วถึง เน้นการเรียนที่ฝึกให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์และสังเคราะห์เป็น พร้อมด้วยการประเมินผลความรู้ ที่เป็นระบบ ทำให้ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถทราบถึงพัฒนาการในการเรียนของนักเรียนตามความเหมาะสม โดยการเรียนนั้นมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลายตามความต้องการพื้นฐานแต่ละบุคคลเช่น 1. เรียนเพื่อปรับ – ปูพื้นฐาน เพิ่มเกรดในโรงเรียน 2. สร้างยอดความรู้เดิมที่มีให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อก้าวเข้าสู่สนามแข่งขันทางวิชาการที่สำคัญ 3. เพื่อเตรียมความพร้อมมุ่งสู่การสอบเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนในเครือสาธิต และโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง ที่มีรูปแบบโครงการเรียนรู้ที่หลากหลายเช่น ห้องเรียนภาคปกติ, ห้องเรียนพิเศษ (Gifted), และห้องเรียนโครงการ English Program ฯลฯ ทาง BKN CENTER MINI CLASS มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นในการพัฒนาวิชาการความรู้ความสามารถตามศักยภาพ ของผู้เรียน ใหนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้สิ่งต่างๆ และเป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ การศึกษาต่อในอนาคตโดยมีการจัดหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง มีการนิเทศ บริการใหคำแนะนำ ชี้แจง และให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายของการศึกษาอันพึงประสงค์พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ที่มีมาตรฐานและความเข้มข้นทางวิชาการยิ่งขึ้น นึกถึงคุณภาพทางวิชาการให้บุตรหลานของท่าน นึกถึง BKN CENTER MINI CLASS ++สร้างพื้นฐานความรู้พัฒนาสู่ความเข้าใจ สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง++ Call Center : 02-251-7241, 02-250-7523