สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

Get Directions

Description

ให้บริการด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ แก่คนขอทาน คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปทั้งหญิงและชาย โดยบริการพื้นฐานด้านปัจจัย 4 บริการตรวงสอบสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน บริการด้านการฝึกอาชีวบำบัด บริการด้านจิตบำบัด และดำเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการดำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มมารดาและเด็กต่างด้าวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์